ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-000 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

 

В периода октомври – ноември 2023 г. училището участва в допълнителна дейност по проекта – осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения. В тренингите участваха, както външни експерти, така и класните ръководители на паралелките като в провеждането на дейностите бяха използвани разработени модели за поведение и инструменти за социално  психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи.

За учебната 2021/2022 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево са сформирани 2 групи от I клас с ръководители г-жа Росица Боянова и г-жа Елизабета Кръстева за краткосрочно обучение за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи.

За учебната 2020/2021 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево са сформирани 2 групи (по 4 деца в група, съответно от V и VI клас) за краткосрочно обучение за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи. Предоставени са 10 преносими технически устройства ученици и 5 преносими технически устройства за учители. Ръководител на групите е г-жа Росица Боянова