НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ – МОДУЛ „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” – 2022 година

Училището кандидатства с проект, който спечели на стойност 2 999 лв. През първи учебен срок бяха проведени тематични родителски срещи във всички класове съгласно графика на проекта. През втори учебен срок беше  проведено общоучилищно мероприятие (11 май 2023 г.) и по още една родителска среща за всички класове.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” – 2020 година

За учебната 2020/2021 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево ще работи усърдно по НП  „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”, с цел привличането на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот, участие при вземането на решения и тяхното реализиране, участие в дискусии и беседи на различни теми, ангажирането им в провеждането на различни инициативи и събития, свързани с различни празници и мероприятия, които са заложени в програмата.

Основни действащи лица са класните ръководители от 1 до 7 клас, учителите, учениците и цялата родителска общност, с една единствена обща цел – подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност и за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда .