22.02.2021 dragichevouchi

Информационна платформа за педагогически специалисти във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10.2020 г. – 03.10.2021 г./:

https://teachers.mon.bg/