За мен: Родена съм на 21.08.1989 г.

Образование: Завършила съм специалност Балканистика в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград с магистърска степен. Там придобих и своята учителска правоспособност за

преподаване по Български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап.

Трудов стаж: Работя като учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2014 г. до момента.

Квалификация: Придобита IV професионално-квалификационна степен

Работа по проекти: Работя по различни проекти и Национални програми, свързани с извънкласни занимания и обучителни трудности на учениците.

В училище водя група по занимания по интереси съгласно Наредба за приобщаващо образование – клуб „Ръкотворничка” ( клуб за приложно творчество).

За професията:

За мен професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и психолог, който умее да разбира вътрешния свят на своите ученици, техните интереси и стремежи. Учителят трябва да служи за пример, за това е нужно непрестанно да надгражда себе си, своите знания и умения.

Работя като учител от 2014 г. и въпреки трудностите в професията, в нея откривам възможността да променям света. Децата са нашето бъдеще и ако им влияем добре, ако ги учим не само на уроците в училище, но и на човечност, вярвам, че това ще спомогне за постигане на доброта и хармония в живота.