Диана Василева Димитрова

Образование: Висше – Магистър

Специалност – Начална училищна педагогика  – СУ „Климент Охридски“

Професионална степен – ІІ ПКС – СУ „Климент Охридски“

Длъжност – Старши начален учител

Трудов стаж – 29 г. педагогически стаж

Работя в  ОУ с. Драгичево – от 1993г. до момента

  • Участие в безброй квалификации и обучения, курсове и семинари, с цел повишаване на кфалификацията и поддържане на съвременно и актуално ниво на преподаване, завършени с удостоверения и сертификати
  • Много грамоти, високи постижения и сребърни медали на ученици на регионални състезания по математика през годините, както и класиране на национални състезания
  • Учител – наставник по проект „Нов път за нови хоризонти в образованието“
  • Разработени и спечелени проекти:

„Не се гаси  туй, що не гасне“ – НП „Ритуализация на училищния живот“; „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ –  НП „Училището – територия на учениците“;
Национална кампания „За чиста околна среда “  на тема: „Обичам природата – и аз участвам“ – два проекта
НП Модул „Културните институции като образователна среда“

  • Участие в проекти:

„УСПЕХ“ – клуб „Занимателна математика“, „Твоят час“ – клуб „Пея и рецитирам“, Занимания по интереси, съгласно Наредба за приобщаващо образование– клуб „Ценности и семейство“, Проект „Моите успехи и постижения“ по НП „Заедно в грижата за ученика“ – Модул І, „Подкрепа за успех“ –  Допълнително обучение по български език, НП „Участвай и променяй – родителят – активен партньор в училищният живот“, Занимания по интереси, съгласно Наредба за приобщаващо образование – клуб „Най- добър математик“

  • Грамоти:

Диплом за всеотдаен учителски труд и личен принос в образователното дело – 24 май 2010г.

Грамота – „Учителят, който ме вдъхновява“ – 2019г.

Грамота за показан висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на ученици за провежданите от  СБНУ състезания през учебната 2018/2019г. и през учебната 2020/2021 учебна година

Грамота за най-много номинации в  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий,  с. Драгичево  – 2020г.

Грамота за участие в национален конкурс за детска рисунка „Рецептите на баба“ – 2020г.

  • Философия на преподаване:

Добрият учител трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за да може да я предаде на останалите.

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено, на достъпен и разбираем език за своите ученици, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.  Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето.

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Учителят трябва да бъде съсредоточен върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Необходимо е индивидуалните различия и особености да се разпознават, уважават и оценяват. Смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в процеса на учене. Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния  живот,  които са значими за
тях. Добрият учител не просто преподава и оценява, а съумява да предизвика интереса на учениците и да ги мотивира.

С малките ученици е много важно да се постигнат  специални отношения.
Трябва да спечелиш доверието на учениците, да ги накараш да обикнат училището и да станеш техен приятел, но в същото време да запазиш отношенията учител – ученик.

Много е важно да не ги разочароваш и да не изгубиш тяхното доверие.